Wet- en Regelgeving
18 juli 2023

Nieuwe wetten juli 2023 waar je als ondernemer mee te maken kunt krijgen

Elk jaar veranderen er op 1 januari en op 1 juli een aantal zaken. Dit zijn de belangrijkste nieuwe wetten waar zelfstandig ondernemers mee te maken kunnen krijgen vanaf juli 2023:

Belastingrente omhoog (algemeen)

Wanneer je je belastingaangifte te laat of onjuist hebt ingediend, ben je verplicht belastingrente te betalen aan de Belastingdienst. Met ingang van 1 juli 2023 is het rentepercentage verhoogd van 4% naar 6%. Deze verandering is van toepassing op belastingen zoals inkomsten- en omzetbelasting. Wanneer de Belastingdienst langer nodig heeft om de aanslag op te leggen, heb jij ook recht op meer belastingrente. Dit rentepercentage is namelijk ook verhoogd naar 6%.

Versnelde aflossing minnelijk traject (algemeen)

Heb je te kampen met schulden en lukt het niet meer om deze af te lossen? In dat geval kun je gebruikmaken van een schuldenregeling, zoals het minnelijk traject. Via deze regeling kun je zelfstandig of met behulp van een schuldhulpverlener afspraken maken met je schuldeiser(s) over een haalbaar aflossingsplan. Gedurende een vastgestelde periode werk je eraan om zoveel mogelijk terug te betalen aan je schuldeisers.

Tot voor kort was de terugbetalingsperiode voor het minnelijk traject vastgesteld op 36 maanden. Vanaf 1 juli 2023 is deze periode verkort naar 18 maanden.

Versnelde schuldsanering (algemeen)

Indien je schulden hebt en het minnelijk traject geen oplossing biedt, kun je een verzoek indienen bij de rechtbank om gebruik te maken van het Wsnp-traject (Wet schuldsanering natuurlijke personen). Als de rechter je toelaat tot de Wsnp, zal de rechtbank een saneringsplan opstellen waarin het bedrag wordt vastgesteld dat je dient terug te betalen.

Voorheen moest dit bedrag in een periode van 36 maanden worden afbetaald. Vanaf 1 juli 2023 is deze periode verkort naar 18 maanden.

Verbod op gratis meegeven plastic bekers en bakjes (eten en drinken)

Vanaf 1 juli 2023 gelden er nieuwe voorschriften met betrekking tot wegwerpplastic. Het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten, wordt bij afhaal- en bezorglocaties en supermarkten ontmoedigd door extra kosten in rekening te brengen. In plaats daarvan wordt het gebruik van herbruikbare alternatieven gestimuleerd. Als ondernemer mag je plastic bekers en voedselverpakking dus niet meer gratis meegeven wanneer je eten of drinken verkoopt om mee te nemen. 100% plasticvrije wegwerpverpakkingen mag je wél gratis meegeven.

Bovendien wordt vanaf 1 januari 2024 het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten voor consumptie op locatie volledig verboden. Deze maatregelen zijn bedoeld om het gebruik van plastic te verminderen en een duurzamere omgeving te bevorderen.

Wijzigingen in het Besluit kwaliteit kinderopvang (kinderopvang)

Vanaf 1 juli 2023 treden er belangrijke veranderingen in werking met betrekking tot het Besluit kwaliteit kinderopvang. Deze wijzigingen zijn bedoeld om beter aan te sluiten bij de behoeften en de realiteit van de praktijk.

Een van de belangrijke aanpassingen is de drie-uursregeling. Vanaf 1 juli mag je per dag maximaal 3 uur afwijken van de beroepskracht-kindratio (BKR). Dit biedt meer flexibiliteit bij het inzetten van personeel, zodat er beter ingespeeld kan worden op veranderende omstandigheden.

Daarnaast is er ook een wijziging met betrekking tot het vaste gezichtencriterium. Voorheen moesten kinderen altijd worden opgevangen door dezelfde vertrouwde gezichten. Maar vanaf 1 juli is er tijdelijke flexibiliteit mogelijk met betrekking tot het vaste gezichtencriterium. Dit betekent dat je, bijvoorbeeld in geval van ziekte of verlof van een of meerdere vaste gezichten, hiervan mag afwijken.

Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) (zorg)

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz), die zorgverleners verplicht om medische gegevens elektronisch met elkaar te delen. Deze wet is bedoeld om de communicatie tussen zorgverleners te verbeteren en fouten te voorkomen. In de komende jaren zullen zorgverleners en zorgaanbieders samenwerken om de implementatie van de wet vorm te geven.

Een van de eerste verplichtingen die naar verwachting halverwege 2024 van kracht wordt, is het elektronisch versturen van recepten door huisartsen naar apotheken. Dit betekent dat huisartsen vanaf dat moment geen papieren recepten meer zullen uitschrijven, maar deze elektronisch zullen verzenden. Dit draagt bij aan een efficiëntere en veiligere uitwisseling van medische informatie tussen zorgverleners.

Slimme tachograaf type 2 verplicht op vrachtwagens (transport)

Vanaf 21 augustus 2023 geldt er een nieuwe verplichting in de transportsector. Voor nieuw geregistreerde vrachtwagens is het verplicht om een slimme tachograaf type 2 (SMT2) te hebben. Een tachograaf is een apparaat dat de rij- en rusttijden, snelheid en afgelegde afstand van een voertuig registreert. Indien je een vrachtwagen hebt die vóór 21 augustus 2023 is geregistreerd, geldt er een vervangingsplicht volgens een geleidelijk stappenplan:

  • Uiterlijk 31 december 2024: Vrachtwagens met een analoge of digitale tachograaf moeten worden vervangen door een SMT2.
  • Uiterlijk 19 augustus 2025: Vrachtwagens met een smart tacho 1 moeten worden vervangen door een SMT2.

Deze nieuwe verplichting heeft als doel om de registratie van rij- en rusttijden in de transportsector te verbeteren en te zorgen voor een nauwkeurige en betrouwbare gegevensverzameling.

Wie controleert of je je aan deze wetten houdt?

Verschillende toezichthouders controleren of iedereen zich aan de wet houdt. Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze toezichthouders zijn verantwoordelijk voor het controleren van specifieke sectoren en het opsporen van eventuele overtredingen.

Ook gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie zijn verantwoordelijk voor de handhaving van wetten en kunnen indien nodig juridische maatregelen nemen om naleving van de wet te waarborgen.

Wanneer iemand een wet overtreedt, kunnen handhavingsorganisaties sancties opleggen. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen deze sancties variëren van een boete tot een gevangenisstraf. Het doel van sancties is om een passende reactie te geven op de overtreding en de naleving van wetten te handhaven.

Geschreven door de Rompslomp redactie

Kom erachter hoe Rompslomp werkt door het
vrijblijvend gratis uit te proberen.